fbpx

Privātuma noteikumi

Personas datu aizsardzības nosacījumi

Personas datu  aizsardzības nosacījumu mērķis ir aizsargāt potenciālo, bijušo un esošo SIA “Borealis Latvija”  (turpmāk Borealis) klientu privātumu. Mēs atzīmēsim attiecīgos principus, kas attiecas uz Klientu Datu ievākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu.
Borealis darbojas saskaņā ar Privātuma noteikumiem, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.
Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personiskās informācijas drošību.

 1. Apzīmējumi

1.1. Klients – fiziska persona, kas iegādājās preci vai kas izmanto piedāvātos garantijas un remonta pakalpojumus.
1.2. Klientu personiskā informācija – tie dati, kas attiecas uz fiziskas personas identifikāciju, neatkarīgi no informācijas formas. Personas dati ietver, piemēram, klienta vārdu, dzimumu, vecumu, personas kodu, e-pasta adresi, dzīvesvietu, tālruņa numuru, bankas konta datus, bildes un video.
1.3. Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas saistīta ar personas datiem, tostarp datu vākšana, uzglabāšana, pārveidošana utt.
1.4. Datu apstrādātājs  – SIA “Borealis Latvija’, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistra kods 40203256640, atrašanās vieta Rīga, Braslas iela 29a-107, LV-1084 Latvija, e-pasta adrese info@borealislatvija.lv un tālruņa numurs  +371 2546 7467
1.5. Pilnvarots datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita iestāde, kas apstrādā personas datus datu apstrādātāja vārdā.

 1. Apstrādes Principi

Borealis rūpējas, lai Klientu personas dati ir konfidenciāli, tāpēc ir tik būtiski nodrošināt tiem aizsardzību saskaņā ar Klientu datu aizsardzības likumu.
2.1. Datu apstrāde ir likumīga, godīga un caurspīdīga.
2.2. Personas datus vāc un apstrādā saskaņā ar skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem.
2.3. Datu apstrādātājs ievāc tikai tos personas datus, kuri ir aktuāli, svarīgi un nepieciešami. Informācija, ko mēs no Tevis saņemam (vārds, e-pasts, tālruņu numuri un, ja nepieciešams, kredītkartes numurs) tiks izmantota tikai pasūtījuma izpildei, un, ja Tu ievadīsi savu e-pastu kādā no lodziņiem mūsu tiešsaistes veikalā, mēs varēsim ar Tevi sazināties ja radīsies jautājumi.
2.4. Ievāktie personas dati nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti. Tie dati, kas ir neprecīzi, tiks nekavējoties dzēsti vai laboti.
2.5. Personas dati tiks uzglabāti formā, kas ļauj identificēt Klientu tikai tad, kad dati tiek apstrādāti.
2.6. Personas dati ir apstrādāti veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumu, izmantojot atbilstošus tehniskus pasākumus.

2.7.Mēs izsniegsim Tavu informāciju trešajām personām Tikai gadījumos, kad būs nepieciešama preces piegāde Tev vai, kad to pieprasa likums. Tādā veidā mēs loģistikas partnerim norādīsim Tavu tālruņa numuru, vārdu un, ja nepieciešams, adresi.

 1. Apstrādes Mērķi

Borealis apstrādā Klienta personas datus līguma ietvaros, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai juridiska pienākuma izpildi. Borealis apstrādā personisko informāciju, ko Klients sniedz brīvprātīgi un ar Klienta piekrišanu.
Personiskā informācija ietver: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, personas kodu, adresi (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, novads, pasta indekss), e-pasta adrese, piegādes metode, maksājuma metode, lai iegādāties preces un pakalpojumus.

Borealis apstrādā Klientu personisko informāciju:

3.1. Lai noslēgtu un izpildītu pārdošanas līgumu ar Klientu gan birojā, gan Interneta veikalā, kā arī rēķinu izsūtīšanai, ir nepieciešama sekojoša informācija:
Klienta vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, maksājuma metode, iegādāto preču un pakalpojumu nosaukums, kā arī to cena un piegādes veids.
3.2. Ja Klients piesakās patēriņa kredītam, tad Borealis apstrādā Klienta iesniegtos personas datus, lai nosūtītu pieteikumu kredītdevējam, kas veiks pēcapmaksu. Lai nodrošināt tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pēcapmaksas līgumu un saistību izpildi, kas attiecas uz maksājuma līguma nomaksu. Papildus 3.1. punktā minētajiem personas datiem papildus jānosūta sekojošu informāciju:
Klienta personas kods, dokumenta numurs, apgādājamo skaits, ģimenes stāvoklis, izglītība, darba devējs, amata nosaukums, darba laiks, ienākumi, ienākumu avots, dati par kredīta un līzinga saistībām (tostarp aizdevuma devēja vārdu, atbildības bilance, ikmēneša maksājuma summa), mājokļa veids, pirmā depozīta summa, atbilstošais atmaksas datums, atbilstošais līguma periods, aptuvens ikmēneša maksājums, piekrišana pieprasīt fondēto pensijas reģistru, informācija par Klienta ģimenes locekļu vai tuvu radinieku saistība ar valsts funkciju izpildi.
3.3. Borealis preču pirkšana un piegāde.
Ja Klients izvēlas saņemt preci pakomātā, veikalā vai ar kurjerpastu, Borealis ir tiesības nosūtīt Klienta personas datu pakalpojuma sniedzējiem tādā apjomā, kāds ir nepieciešams preču piegādei Klientam.
3.4. Personas dati, kas minēti punkta 3.1. tiks apstrādāti, lai nosūtīt Klientam paziņojumu par noslēgto vai parakstīto pārdošanas līguma izpildi, vai atbildēt uz pieprasījumu par produktu klāstu un to izmaksām;
3.5. Klientu apkalpošanas, ierīces tehniskās apkopes vai garantijas un remontdarbu laikā tiks apstrādāti 3.1. punkta minētie personas dati
3.6. Borealis tirdzniecības birojos izdod sertifikātus, kas saistīti ar preču apdrošināšanu vai garantijas perioda pagarināšanu, tiks apstrādāti 3.1. punkta minētie personas dati;

3.7. Borealis ir Personiski datu apstrādātājs, kas nodod maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus parādpiedziņas iestādei Maksekeskus AS.

 1. Uzglabāšanas principi

Borealis uzglabā personas datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami apstrādes nolūkiem, bet ne ilgāk kā ar likumā noteikto ilguma termiņu.
4.1. Ja Borealis vēlas uzglabāt personisko informāciju ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, Borealis padarīs personas datus anonīmus, lai Klientu nevar identificēt.

 1. Klientu tiesības

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

 • Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;
 • Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus.
 • Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;
 • Tiesības uz datu pārnešanu;
 • Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@borealislatvija.lv

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.

3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (I) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (II) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; (c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: (I) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; (II) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (III) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir:
jūsu piekrišana; vai līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības no mums saņemt jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības.

5. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

 1. Drošība

Borealis piemēro visas iespējamās piesardzības metodes (tostarp administratīvas, tehniskas un fiziskas rīcības), lai aizsargātu Klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādei ir atļauta tikai pilnvarotām personām. Gadījumā, ja Klientam ir aizdomas, ka Personas datu aizsardzības noteikumos aprakstītie personas datu aizsardzības noteikumi ir pārkāpti un/vai pastāv datu noplūdes risks trešajām personām, mēs lūdzam Klientu informēt Borealis nekavējoties.
6.1. Lai nodrošinātu personas datu apstrādes aizsardzību, Klients apņemas iesniegt Borealis visus pieprasītos personas datus elektroniski, rakstot uz sekojošu e-pasta adresi info@borealislatvija.lv
6.2. Borealis apstrādā Klienta personas datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tikai pārdošanas līgumu noslēgšanai un tā izpildei, lai sniegt pakalpojumu garantiju un remontdarbus. Borealis var izmantot Klienta personas datus, lai aizsargātu savas tiesības un nodotu Klienta personas datus trešajām personām tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai aizsargātu tās tiesības.
6.3. Borealis nenodod, nepārdod un neizpauž trešajām personām savākto personisko informāciju bez Klienta iepriekšējas piekrišanas, ja vien nav juridiska pienākuma to darīt vai ja šie noteikumi ir paredzēti pārdošanas noteikumos.

 1. Derīgums un izmaiņas

7.1. Personas datu aizsardzības nosacījumi ir pieejami mūsu klientiem Borealis mājas lapā un tirdzniecības birojā.
7.2. Borealis ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Borealis mājaslapā vai/un sūtot ziņas pa e-pastu.

8. Informācijas izmantošana

Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:

 • personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam;
 • avoti un konkrētas personas datu kategorijas, kas nav saņemtas tieši no jums;
 • jūsu personas datu apstrādes mērķi; un
 • apstrādes juridiskais pamats.

Mēs apstrādājam jūsu konta datus („konta dati“). Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē („darījuma dati“). Darījuma dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.

Mēs varam apstrādāt informāciju par jūsu pieteikumu patēriņa kredīta saņemšanai („līzinga dati“). Līzinga dati var iekļaut datus par jūsu nodarbinātību, ģimenes stāvokli, informāciju par maksātspēju un citus datus. Līzinga dati tiek apstrādāti tikai, lai sazinātos ar patēriņa kredītu uzņēmumiem par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai samaksātu par nopirktajām precēm gadījumā, ja izvēlēsities atliktā maksājuma iespēju. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma.

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtat („korespondences dati“). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.

9. Sīkdatņu izmantošana 

Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.

Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.

Divi veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

 • Ārējie avoti (1)
 • Pārlūka iestatījumi (2)

(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.
Lai iepazītos ar vairāk informācijas par to, kā jūs varat piekļūt, pārvaldīt vai dzēst informāciju, kas saistīta ar jūsu Google kontu, apskatiet “Caurskatāmība un izvēle”

Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:
mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes saturu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pārlūks izmanto Analytics, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka pievienojumprogrammu.
Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības.

10.Kontaktinformācija

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz info@borealislatvija.lv

Pēdējie labojumi Privātuma nosacījumos veikti 2.06.2021